Leibeemd 43, 5121 SL Rijen
+31 61 3377 921
info@tradelinqsolutions.com

Letter of Credit

Global trade finance support

Letter of Credit

Wat is een Letter of Credit?


Een Letter of Credit wordt ook wel genoemd L/C, accreditief of documentair krediet en wordt veel gebruikt voor Importen en Exporten vooral buiten de EU. De bescherming en risico’s worden hieronder op een eenvoudige manier uitgelegd om u in staat te stellen zelf te kunnen bepalen of dit betalingsinstrument u van dienst kan zijn. De koopovereenkomst tussen koper en verkoper vormt in alle gevallen de basis waarop het L/C wordt gebouwd. Het L/C is eenvoudig gesteld een voorwaardelijke betalingsbelofte van een bank. Uitgebreider luidt de definitie: “door de bank op zich genomen verplichting jegens de verkoper/begunstigde, op verzoek van de koper, om tot een genoemd bedrag betaling te verrichten, cq wissels te accepteren/negotiëren, tegen voorgeschreven documenten, aangeboden binnen en gestelde termijn en overeenkomend met L/C voorwaarden.

Direct contact met een expert over dit onderwerp? Bel:  +31 61 3377 921

Payment under Letter of CreditWij kunnen dus bij het L/C zeggen dat de bank haar kredietwaardigheid stelt in plaats van die van de koper. Een L/C is geen betalingsgarantie zonder meer: indien de voorwaarden niet volledig worden vervuld, valt alle zekerheid volkomen weg. Het geeft geen zekerheid ten aanzien van de goederen – de kwaliteit en hoeveelheid van de goederen is uiteindelijk afhankelijk van de eerlijkheid en integriteit van de verkoper. Onherroepelijk (irrevocable) kan zonder toestemming van de begunstigde niet worden gewijzigd of ingetrokken. De begunstigde blijft echter afhankelijk van een buitenlandse onbekende bank. Geconfirmeerd onherroepelijk (confirmed irrevocable): geeft de begunstigde dubbele betalingszekerheid aangezien een bank in het eigen land haar eigen verbintenis heeft toegevoegd aan die van de openende bank.

Vormen van Letter of Credit

Er zijn ook nog een aantal bijzondere vormen van L/C’s te weten:

 1. Revolverende L/C’s: het bedrag komt steeds opnieuw beschikbaar

 2. Revolverende L/C’s cumulatief: een in een bepaalde tijdsperiode ongebruikt gebleven saldo kan in een volgende periode worden opgenomen

 3. Revolverende L/C’s niet-cumulatief: een in een bepaalde periode niet opgenomen saldo komt te vervallen

 4. Red-Clause L/C’s: deze bevatten een clausule die de adviserende bank machtigt de begunstigde voorschotten te verstrekken.

 5. Overdraagbare L/C’s: deze kunnen door de (oorspronkelijke) begunstigde aan een of meer “tweede” begunstigden worden overgedragen

 6. Back to Back L/C’s: onafhankelijke L/C’s die “tegen elkaar leunen”

 7. Stand-by L/C: een tussenvorm tussen een gewoon L/C en een bankgarantie

L/C’s bieden zowel koper als verkoper een bepaalde zekerheid en is een commercieel acceptabel compromis om de tegenstrijdige belangen van koper en verkoper te overbruggen door het moment van betaling van de goederen en levering samen te laten gaan. Een onherroepelijk L/C, en in het bijzonder een geconfirmeerd L/C, is daarom een uitstekend betalingsinstrument. Het is een nauwkeurig instrument en dient ook als zodanig door alle partijen behandeld te worden. Het is een conditionele betalingsopdracht: de verkoper heeft alleen het recht betaling te claimen als hij aan alle voorwaarden uit het L/C heeft voldaan.

L/C’s zijn onderworpen aan de zogenoemde “Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs. De thans geldende versie is de UCP600    

                                             

Er zijn 2 aanleidingen om gebruik te maken van een L/C:

 1. 1. De overheid legt deze betalingswijze op in het kader van deviezenverkeerscontrole of andere overwegingen

 2. 2. De koper en verkoper hebben over en weer weinig vertrouwen in elkaar. De koper wenst niet vooruit te betalen zonder de zekerheid dat hij kan beschikken over de goederen. De verkoper wenst niet de goederen uit handen te geven zonder zekerheid dat hij de bedongen prijs krijgt.

De gewenste zekerheid wordt aangeboden door een bank die overigens als zodanig niet deelneemt aan de transactie, doch wel tegenover de verkoper verplicht is te betalen als de verkoper aan een aantal genoemde voorwaarden voldoet.
Welke spelregels moeten koper en verkoper in acht nemen voor een Letter of Credit?

De koper:

 1. Zijn instructies aan de L/C openende bank moeten duidelijk, nauwkeurig en verschoond zijn van zogenaamde “excessive detail”, dat wil zeggen uitgebreide en zeer gedetailleerde omschrijvingen 

 2. Het doel van het L/C is om te betalen voor zijn aankoop. Daarom dient het L/C in overeenstemming te zijn met datgene wat in het contract staat.

 3. Elke controle van de goederen voor of tijdens de verscheping moet worden aangegeven door een document. Koper dient specifiek aan te geven welke controles door welke instantie moeten worden uitgevoerd.

 4. Het L/C dient geen documenten voor te schrijven die de verkoper niet kan leveren of condities waar hij niet aan kan voldoen

De verkoper:

 1. Hoewel er veel tijd kan zitten tussen het moment van ontvangst van een L/C en het moment van verzending, moet hij niet wachten met bestudering van de inhoud van het L/C tot het moment van verzending, om dan te constateren dat aan bepaalde voorwaarden niet kan worden voldaan.

 2. Verkoper dient zich ervan te overtuigen dat de condities en documenten in overeenstemming zijn met het verkoopcontract. Banken houden zich niet op met contracten. Hun controle beperkt zich slechts tot de inhoud van het L/C

 3. Wanneer het tijd is om de documenten aan te bieden, dan moet hij a) documenten aanbieden die exact gelijk zijn aan het L/C, met andere woorden daarmee niet in tegenspraak zijn; b) de documenten zo snel mogelijk aanbieden, in ieder geval binnen de in het L/C genoemde termijn.

 4. Hij moet zich goed realiseren dat bij aanbieding van niet-kredietconforme documenten de bank betaling mag weigeren. 

Samengevat kan men zeggen dat L/C’s:

 • Overeenkomsten zijn van banken voor de afwikkeling van internationale handelstransacties;

 • Voor beide partijen een bepaalde vorm van zekerheid bieden;

 • Betalingszekerheid geven indien men aan alle voorwaarden heeft voldaan;

 • Betalingen baseren op documenten en niet op achterliggende contracten;

 • Dienen te zijn onderworpen aan de geldende UCP600 regels

Het L/C blijft een uitermate veilig en goed instrument. Het is aan te bevelen om in geval van twijfel deskundigen te raadplegen, alvorens iets te ondernemen. In een tijd van toenemende internationale, politieke en economische debacles, schept dit voor de exporteur in het algemeen een onvervangbare zekerheid.