Leibeemd 43, 5121 SL Rijen
+31 61 3377 921
info@tradelinqsolutions.com

LC veilig of toch niet zonder risico’s?

Global trade finance support


Met Letter of Credit (L/C) kan van alles misgaan en er gaat ook veel mis. In meer dan 50% van de gevallen zijn de aangeboden documenten niet conform de Letter of Credit voorwaarden. Dat kunnen kleine afwijkingen zijn, maar soms ook grote. De oorzaak is te vinden in een te grote onachtzaamheid, gebrek aan zorgvuldigheid en een onderschatting van het probleem, of gebrek aan kennis van zaken. Juist omdat er zoveel goed gaat, ziet men het belang van een correctie afwikkeling niet altijd in en wordt er te weinig gedaan om afwijkingen te voorkomen. Daarbij wordt vergeten dat een Letter of Credit streng formeel werkt en dat iedere afwijking, hoe onbelangrijk deze ook lijkt te zijn, een formele grond is voor het weigeren van de documenten.

Direct contact met een expert over dit onderwerp? Bel: +31 61 3377 921

En het is de bank van de afnemer, de bank die het Letter of Credit heeft geopend, die de documenten in een dergelijke situatie kan weigeren, zelfs als de afnemer bereid is de documenten op te nemen. Zorgeloos wordt vaak omgesprongen met de confirmatie. Steeds meer berichten verschijnen in allerlei media waaruit blijkt dat bepaalde landen in financiële, politieke, of economische problemen verkeren of gaan verkeren. Dit soort risico’s kunt u uitsluiten door bij de onderhandelingen te bedingen dat het L/C door een Nederlandse bank geconfirmeerd moet worden. Voor-overleg met uw bank is ook hier in een vroeg stadium nodig omdat niet iedere bank elk verzoek tot confirmatie kan uitvoeren, iedere bank heeft daarvoor zijn eigen richtlijnen. De verzoeken tot confirmatie worden bij iedere bank uitermate kritisch bekeken; heeft de adviserende bank immers haar confirmatie aan het L/C gehecht, dan zit zij daaraan vast.

De exporteur verlangt vaak confirmatie, omdat hij daardoor een zelfstandig recht tot betaling tegen documenten krijgt jegens zijn eigen bank, of tenminste jegens een andere bank in zijn land. Dit is belangrijk, zeker in die gevallen, in welke de betaling door de L/C openende bank en/of het openende land problemen zou kunnen geven. Is de confirmatie verkregen, dan wordt niet zelden vergeten, dat bij aanbieding van niet L/C conforme documenten de confirmatie haar kracht verliest. De exporteur verliest dan de bescherming, die hij via het L/C heeft bedongen. Het is dus zaak de grootste zorgvuldigheid te betrachten ten aanzien van de naleving van de L/C voorwaarden en de vervaardiging respectievelijk verzameling van de vereiste documenten. We hebben vastgesteld dat de gewenste zekerheid in meer dan 50% van de gevallen door de exporteur weer uit handen wordt gegeven, omdat de exporteur te kort schiet bij het voldoen aan de door de bank gestelde L/C voorwaarden.

De bank waarbij de documenten worden aangeboden constateert fouten, afwijkingen in de documenten en ziet zich genoodzaakt aanmerkingen te maken resulterend in een intern of extern voorbehoud. Zo er al wordt betaald, houdt de bank zich het recht voor op de betaling terug te komen en weer terug te vorderen van de exporteur. Aldus is de situatie ontstaan dat de zekerheid die u, de exporteur, als voorwaarde stelde om tot zaken te komen, niet meer aanwezig is. De goederen zijn verstuurd doch 100% zekerheid dat u over het in het L/c genoemde bedrag kunt beschikken is er niet. U vervalt op deze wijze in een betalingsconditie die niet veel afwijkt van een documentair incasso, een conditie die voordien niet voor u acceptabel was. Voorbehouden kosten geld, betaling kan worden vertraagd, de exporteur weet niet wanneer de bank definitief afziet van haar intern voorbehoud, u en de banken maken kosten om de zaak weer recht te zetten, de koper kan gebruik maken van de mogelijkheid te marchanderen.Een andere ervaring is dat sommige exporteurs er in slagen hun L/C’s nagenoeg zonder haperingen af te wikkelen en deze score wordt bereikt door zorgvuldigheid. In veel gevallen leest men het L/C niet direct bij binnenkomst en komt men te laat tot de ontdekking dat er wat anders staat dan was aangenomen. Niet altijd worden alle afdelingen tijdig in kennis gesteld van de inhoud van het L/C. De coördinatie in een bedrijf is soms niet goed. Mensen gaan slordig met de documenten om, omdat ze een hekel hebben aan die papierwinkel, vergetende dat die papierwinkel wel het geld binnen moet brengen. Fouten in documenten kunnen in de beleving van de exporteur “kleinigheden” zijn. Wie maakt zich daar nu druk over? Niemand zolang men te maken heeft met serieuze afnemers. Maar toevallig wil een afnemer van de levering af omdat hij iemand anders moet betalen. En dat lukt ook nog als de documenten niet goed zijn. De leverancier uit het verre Holland kan zijn betaling vergeten. Enkele ontwikkelingsstadia zullen wij nu de revue laten passeren, voor zover het de exporteur betreft. De eerste fase is de koopovereenkomst, waarbij men betaling bedingt middels een te openen L/C, al dan niet geconfirmeerd door de L/C adviserende bank.

Daar vaak geconstateerd kan worden dat koopovereenkomsten onvolledig en soms gebrekkig zijn opgesteld, terwijl dit toch de kurk moet zijn waar de hele zaak op drijft. Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan het zelf opstellen van de L/C tekst. De tweede fase is het moment waarop u het L/C van uw bank heeft ontvangen. Direct controleren met het contract. Is datgene wat in het contract is afgesproken op de juiste wijze vertaald cq overgenomen in het L/C? Is dit niet het geval dan dient u direct de afnemer hierover te informeren en te vragen het L/C dienovereenkomstig aan te passen. Nadat een eventuele wijziging is ontvangen kunt u vaststellen dat u aan alle L/C voorwaarden kunt voldoen en kan de productie aanvangen. De derde fase is de aanbieding van de L/C documenten. U dient er rekening mee te houden dat de bank de documenten uiterst zorgvuldig zal controleren en dat de bank zich daarbij zal laten leiden door de op het L/C van toepassing zijnde regels uitgevaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs t.w. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600) en daarnaast uiteraard de voorwaarden genoemd in het L/C.

Veel fouten in documenten hadden bij het zorgvuldig gereedmaken van de documenten voorkomen kunnen worden. Het valt te begrijpen dat exporteurs uitermate teleurgesteld zijn als zij van de bank vernemen, dat in de aangeboden documenten afwijkingen zijn geconstateerd en dat als gevolg daarvan betaling niet direct zal kunnen geschieden, of onder voorbehoud. Exporteurs kijken toch met andere ogen tegen de geconstateerde afwijkingen aan dan de bank, de exporteur tilt vaak niet zwaar aan de afwijkingen en verkeert op goede gronden in de stellige overtuiging, dat afnemer tegen de geconstateerde afwijkingen geen bezwaar maakt. Dat desondanks banken de naam hebben, soms erg moeilijk te doen bij de controle van de documenten, vindt zijn oorzaak evenwel in het feit, dat zelfs een geringe afwijking in de documenten voor de bank van de importeur voldoende reden kan zijn om betaling slechts te verrichten dan met toestemming van de importeur. Het goed lezen van een L/C bij ontvangst, nagaan of het bedrijf aan de in het L/C genoemde voorwaarden wil en kan voldoen, tijdig ingrijpen als men problemen verwacht, de juiste instructies aan betrokkenen, minutieuze controle van de documenten alvorens zij bij de bank worden aangeboden, dit kunt u zien als inspanningen die een hoog rendement opleveren.

Ver gezocht? Natuurlijk is dat ver gezocht. Maar markten kunnen inzakken, een afnemer meent niet correct door de exporteur behandeld te zijn en grijpt het L/C aan om voldoening af te dwingen. Exporteurs nemen soms beslissingen die zij als vanzelfsprekend en dus als logisch ervaren. Geen boot uit Rotterdam?, dan maar een uit Antwerpen. Kost niets meer, ook niet in tijd. Maar dan heeft men over het hoofd gezien dat het L/C verlading uit Rotterdam voorschrijft. Gevolg is dat de bank niet betaald, niet hoeft te betalen, want ze moet zich nu eenmaal strikt aan de instructies van het L/C houden. En als men dan aan de andere kant niet wil meewerken, blijkt een logische beslissing in eigen vlees te snijden. Het is dan ook zaak dat de exporteur zich de kennis eigen maakt, zorgt voor goede opleidingen en/of trainingen, optimale communicatie tussen de verschillende afdeling zoals, Sales, Finance en Logistiek. Veel zal van uzelf uit moeten gaan maar als u vragen heeft aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.